Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Unaprjeđenje likovne umjetnosti i kulture u gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.04.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Razmotriti mogućnosti da se u sklopu aktivnosti međunarodne saradnje Grada Sarajeva ostvare kontakti i saradnja udruženja likovnih umjetnika i dizajnera Bosne i Hercegovine sa sličnim udruženjima u inostrantstvu u različitim oblastima.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica