Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Zaključak Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: Po izvršenoj finansijskoj reviziji 2016.-2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Svrstavanje projekata po oblastima u okviru nadležnosti Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica