Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o budžetima u FBiH i član 72. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.09.2016.
Tema realizirana: 28.09.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika.
Naziv teme-Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2016. godine u dnevnom redu za 42. sjednicu.
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik