Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 27.05.2020. , 30.09.2020, 18.11.2020.
Tema realizirana: Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.03.2020. godine je primljena k znanju.
Napomena:

Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.03.2020. godine je primljena k znanju na 38. sjednici Gradskog vijeća-27.05.2020. godine.
*****
Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2020. godine je primljena k znanju na 41. sjednici Gradskog vijeća-09.09.2020. godine.
*****
Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.09.2020. godine je primljena k znanju na 43. sjednici Gradskog vijeća-30.11.2020. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik