Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 24.05.2017. ,27.09.2017., 22.11.2017.
Tema realizirana:
Napomena:

Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2017. godine primljena k znanju.
Usvojen zaključak na prijedlog Odbora za budžet i finansije.
Informacija za prvi kvartal razmatrana i primljena k znanju na Četvrtoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 31.05.2017.
Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2017. godine je primljena k znanju na Sedmoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.09.2017. godine.
Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.09.2017. godine je primljena k znanju na Devetoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.11.2017. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik