Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarjaeva
Tema programirana: 30.05.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Upoznavanje vijećnika sa aktivnostima koje Grad Sarajevo provodi na projektu izgradnje biciklističke staze. Grad Sarajevo nastavlja aktivnosti na izgradnji biciklističke staze Nedžarići - Skenderija. Informacija će obuhvatiti aktivnosti na realizaciji ovog projekta na području Općine Novo Sarajevo.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik