Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Obzirom da je Gradsko vijeće usvojilo predmetni Plan djelovanja, Informacija ima za cilj potpuno informisanje gradskih vijećnika o realizaciji aktivnosti i mjera u skladu s istim.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva i Plan djelovanja za mlade Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.04.2023. 26.07.2023., 25.10.2023., januar 2024. za posljednji kvartal 2023. godine
Tema realizirana: 25.10.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija sadrži pregled implementiranih aktivnosti i mjera iz plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica