Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Inicijativa Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled mjera.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica