Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Odluka o zaključivanju Sporazuma o međusobnoj saradnji u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/01), Odluka o obrazovanju Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH ("Službene novine F BiH", broj 50/02) i Statut Saveza općina i gradova FBiH
Tema programirana: 19.12.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj:
Informacija će sadržavati pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa navedenim pravnim osnovom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik