Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:

Rok: po razmatranju izvještaja nadležnog organa SERDA-e


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik