Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Odluka o izgradnji nove Trebevićke žičare.
Tema programirana: 24.04.2019. , 30.10.2019.
Tema realizirana: 30.10.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Ponovna afirmacija olimpijske planine Trebević i razvoj trebevićkog platoa kao jednog od simbola grada Sarajeva; ekonomski razvoj kroz unapređenje turističkih sadržaja i ukupne ponude grada Sarajeva, kroz izgradnju Trebevićke žičare.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik