Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 11. Statuta Grada Sarajeva – Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Komisije za jednakopravnost spolova i Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik