Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva i druge važeće pravne procedure.
Tema programirana: 18.11.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija će biti bazirana na projekte koji su uspješno aplicirani bez obzira na fazu realizacije koja je u toku ili završena.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik