Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program se donosi na godišnjem nivou kako bi se planirale aktivnosti u oblasti saradnje i proširivanja mandata i aktivnosti Informativnog centra o MKSJ/MRMKS.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana: 29.03.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Program Informativnog centra o MKSJ/MRMKS za 2023. godinu sadrži osnovne smjernice i aktivnosti koje se predviđaju realizovati u oblasti mandata i djelovanja Informativnog centra o MKSJ/MRMKS.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica