Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Detaljno upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o realiziranim aktivnostima Službe za poslove Informacionog centra kao i planiranim budućim aktivnostima.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/08 – prečišćeni tekst).
Tema programirana: 21.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisan u naslovu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica