Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1 Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.06.2019. ,18.12.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Na osnovu Memoranduma potpisanog između Grada Sarajeva i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju uspostavljan je Informativni centar o MKSJ. Centar ima svoje programske aktivnosti koje su definirane u Memorandumu na čiji tekst je dalo saglasnost Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Isti organ treba imati informaciju o aktivnostima Centra.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik