Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 21.12.2016.
Tema realizirana: 28.12.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika.
Naslov Informacije za Sjednicu Gradskog vijeća: Informacija o upravljanju i korištenju objekta Vijećnice za period januar - 17. oktobar 2016. godine.
Informacija primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik