Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Etičko vjeće Gradskog vijeća se suočilo s određenim preprekama pri primjeni važećeg etičkog kodeska, te je predložilo njegovo preispitvanje.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.07.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Etički kodeks sadrži standarde ponašanja u vršenju dužnosti izabranih zvaničnika Grada Sarajeva, s ciljem održavanja i promocije ugleda organa Grada Sarajeva, a što je preduvjet za povjerenje građana prema Gradu Sarajevu. Uređuje se područje primjene kodeksa, praćenje, ponašanja, žalbene procedure i sankcije za povredu kodeksa. Materijal sadrži obrazložen prijedlog etičkog kodeksa, te izvještaj o provedenoj javnoj raspravi sa očitovanjem o primjedbama prijedlozima i sugestijama upućenim na nacrt akta.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Etičko vijeće