Rok:
Status: Usvojen
Forma: Drugi akti
Razlog:
Pravna osnova: Za sve predložene akte kojima se odlučuje o planskim dokumentima pravna osnova je sadržana u Zakonu o prostornom uređenju, Statutu Grada, te Urbanističkom planu za urbano područje grada Sarajeva. Dokumenti za koje nije u podnožju naveden predlagač, uvršteni su u Nacrt Programa na prijedlog Gradonačelnika
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Rok: kad se steknu uslovi


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik