Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 6. Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.03.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Shodno Odluci o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području Grada Sarajeva, postavljanje reklamnih panoa i drugih vrsta reklamnog materijala i drugih objekata vrši se na osnovu Elaborata. Elaborat će definisati lokacije na obalama i priobalnom pojasu uređenih vodotoka na kojima se mogu postavljati reklamni panoi i drugi objekti, te urbanističke uslove za objekte.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik