Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 2. Statuta Grada Sarajeva uz prethodno donošenje odluke o građenju od interesa za Grad Sarajevo u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, a vezano za član 6. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 20/04, 26/12, 32/12, 24/15), te gradskim propisom.
Tema programirana: Po prijedlogu Gradonačelnika
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Elaborat sadrži moguće lokacije za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa i drugih sadržaja uz uređena korita vodotoka iz nadležnosti Grada Sarajeva, te okvir za formu panoa po određenoj grupaciji, odnosno pojedinačnim lokalitetima, kao i prateći propis o provođenju Elaborata. U cilju unaprijeđenja stanja u prostoru veoma bitnim aspektom smatra se odabir lokacija i oblikovanje adekvatne urbane opereme, primjenjene gradskom jezgru. Donošenjem elaborata sa odlukama o provođenju osigurava se transparentnost u postupku izrade rješenja za odabir urbane opreme, skraćenje dugotrajnih procedura uz detaljnije preciziranje prava, obaveza i nadležnosti u donošenju rješenja za postavljanje, održavanje i način naplate taksi za urbanu opremu, ukoliko se koristi za reklamiranje.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik