Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Na osnovu člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/12), Zakona o vodi i Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području Grada Sarajeva, Elaborat donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva, za područje općina u sastavu Grada Sarajeva uz prethodno pribavljenu saglasnost općinskih vijeća.
Pravna osnova: Odluka o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/07), član 16. stav 1. i član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Elaboratom se daju lokacije za privremeno korištenje javnih površina, dimenzije, izgled i funkcija bilborda, kioska i ostalog mobilijara u pojasu korita rijeke Miljacke.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica