Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Na osnovu člana 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/12), Elaborat donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva, za područje općina u sastavu Grada Sarajeva uz prethodno pribavljenu saglasnost općinskih vijeća.
Pravna osnova: Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/04, 26/12, 32/12 i 24/15), član 16. stav 1. i član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 - prečišćeni tekst).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Elaboratom se daju lokacije za privremeno korištenje javnih površina, uslovi dodjele i korištenja lokacije, utvrđuje veličina, izgled i tip reklamnih panoa i displeja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica