Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 18.11.2020.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik