Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Na osnovu člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 26/12), Elaborat donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva, za područje općina u sastavu Grada Sarajeva uz prethodno pribavljenu suglasnost općinskih vijeća.
Pravna osnova: Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/04, 26/12, 32/12 i 24/15).
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Elaboratom se daju lokacije za privremeno korištenje javnih površina, dimenzije, izgled i funkcija kioska.
Razlozi za predlaganje:


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica