Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 23.12.2020.
Tema realizirana: 30.12.2020.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/21 od 14.01.2021. godine.

Predlagač teme: Gradonačelnik