Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o budžetima u FBiH i član 72. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana: 23.11.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika.
Usvojen zaključak o prijedlozima radnih tijela ( Administrativne komisije i Odbora za budžet i finansije)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik