Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o budžetima u FBiH i član 72. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 21.12.2016.
Tema realizirana: 28.12.2017.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona sarajevo'', broj 3/17 od 19.01.2017. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik