Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o budžetima u FBiH i član 72. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 30.03.2016.
Tema realizirana: 30.03.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 15/16 od 14.04.2016. godine

Predlagač teme: BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU (prijedlog)