Poslano na:

Gradonačelnik

Realizirano:

Realizacija u toku

Inicijativa je proslijeđena Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Kantona Sarajevo.