Poslano na:

Gradonačelnik

Realizirano:

Realizacija u toku

Dostavljena informacija Gradonačelnika o pristupu realizaciji jednog dijela inicijative.
Očekuju se informacije o procesu rrealizacije inicijative u cjelini.