Iniciram da se zaključkom Gradskog vijeća obaveže Komisija za statut i propise da u narednom periodu pripremi prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva i Poslovnika Gradskog vijeća, kako bi se pomenuta dva dokumenta uskladila sa zakonskim normama ali i potrebama koje se u praksi susre ću. U prilog tome govori činjenica da je na prvoj konstituiraju ćoj sjednici Administrativne komisije došlo do preglasavanja me đu članovima komisije, kada se odlu čivalo o prestanku mandata Gradonačelnika g. Komšića i zamjenika Gradona čelnika g. Skake, na način da su utvrđeni različiti datumi prestanka mandata. Sli čne nedoumice bile su prije kada se vodila identična polemika o datumu prestanka mandata Gradona čelnika g. Behmena.

Poslano na:

Drugi subjekti

Odgovor:

Realizirano: