Ovom Inicijativom predlažem da se šetnici/keju uz rijeku Miljacku, na potezu, posmatraju ći nizvodno, od Carevog mosta (preko puta Careve džamije) pa do mosta Ćumurija (preko puta Bakar-babine džamije) dodjeli naziv po uglednom sarajevskom učenjaku hadži hafizu Halidu ef. Hadžimuli ću, te da šetnica/kej nosi naziv „Kej hafiza Halida Hadžimulića.” Šetnica postoji i sada, isklju čivo je namjenjena za pješake, nema nikakav naziv, tako da se ukazala izvanredna prilika da se Grad Sarajevo na ovaj simboli čan način oduži ovome velikanu. Obzirom da je dodjeljivanje imena/naziva ulica, parkova, javnih površina i sl. u nadležnosti Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih doga đaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo, molim i predlažem da Gradsko Vije će prihvati ovu Inicijativu kao svoju, i dostavi je Komisiji Skupštine Kantona Sarajevo na nadležno rješavanje i postupanje. Pozivam da i Gradona čelnik Sarajeva Abdulah Skaka tako đer podrži ovu Inicijativu, i u svojstvu Gradonačelnika je uputi Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno postupanje.

Obrazloženje: Halid ef. Hadžimulić rođen je 16. oktobra 1915. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Bio je jedan od najcjenjenijih islamskih učenjaka u Bosni i Hercegovini. Mekteb je završio u Džininom sokaku pred svojim ocem Ali-ef. Hifz je završio za dvije godine (1923-1924.), ali je polagao i zvani čno postao hafiz 1963. godine. Hafiska dova je prou čena 25. aprila 1963. godine u Carevoj džamiji u Sarajevu , a dovu je proučio hafiz Asim-ef. Sirćo. Završio je Šerijatsku gimnaziju u Sarajevu 1937. godine. Studirao je filološke fakultete u Zagrebu i Sarajevu. Poznavao je sedam jezika: arapski, perzijski, turski, francuski, njema čki, engleski i latinski. Preveo je na bosanski jezik Mesneviju, najzna čajnije djelo velikana svjetske književnosti Dželaludina Rumija, čiji se Institut pod pokroviteljstvo UNESCO-a danas nalazi u Parizu (Francuska). Bio je dugogodišnji službenik Gazi Husrev-begove biblioteke, glavni imam i hatib Careve džamije u Sarajevu, te predava č Mesnevije. Iako mu je reis Sulejman ef. Kemura li čno nudio visoke službeni čke položaje u Islamskoj zajednici , on je ostao dosljedan emanetu svojih učitelja da živi skromno i dostojanstveno; druže ći se sa knjigama,prevodeći i tumačeći Mesneviju, djela Širazija, pišu ći vlastiti Dnevnik, govoreći hutbe sa minbera Careve džamije više od 30 godina. Iza njega su ostali brojni prijevodi i obrađeni rukopisi. Čitav život proveo je u rodnoj ku ći u Sarajevu u ul. Curak, koja je pod zaštitom Zavoda za kulturno-historijske spmenike. Utemeljitelj je Udruženja Hadži Mujaga, gdje je dao nemjerljiv doprios u o čuvanju osmanske baštine u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Umro je u Sarajevu, 8. januara 2011. godine. Dženazu namaz mu je klanjao Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri ć. Ukopan je pored novosagra đene Bakar babine džamije, na At mejdanu, u Sarajevu. Iz ove kratke biografije (wikipedia) jasno se može uo čiti da je najzna čajniji dio života hfz. Hadžimulić proveo kao imam i hatib Careve džamije u Sarajevu, odakle bi, ta čnije preko puta glavnog ulaza u džamiju -od Carevog mosta, bio po četak šetališta/keja, a ukopan je uz Bakar-babinu džamiju, za čiju je izgradnju i najzaslužnija osoba, a gdje bi se šetalište završavalo -preko puta džamije kod Ćumurije mosta. Doprinos u oblasti obrazovanja, nauke i književnosti hadži hafiza Halida ef. Hadžimuli ća je nemjerljiv. Ostao je neizbrisiv trag i sje ćanje na jednu od najve ćih duhovnih veličina našeg vremena. Dio šetališta uz rijeku Miljacku od Carevog mosta do Ćumurije mosta, ponosno bi nosilo naziv po ovom sarajevskom velikanu, a samo šetalište moglo bi se u narednom periodu urediti i staviti u funkciju kao javni prostor, u kojem bi mladi ali i budu će generacije, tražile inspiraciju u djelima i ostavštini Hafiza.

Poslano na:

Gradonačelnik

Odgovor:

Realizirano: