Poslano na:

Drugi subjekti

Realizirano:

Realizacija u toku

Odgovor je dostavljen od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kao i od Oćinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo.
Odgovore nisu dostavili drugi subjekti na koje je akt također, bio naslovljen.