Poslano na:

Gradonačelnik

Odgovor:

Realizirano:

Da

Inicijativa ponovljena na 38. sjednici Gradskog vijeća od 27.05.2020. godine kojom je zatražena finansijska pomoć u iznosu od 3.000,00 KM. U cilju reaizacije predmetne inicijative Gradonačelnik je donio Odluku o odobravanju novčanih sredstava broj 01/04-113681-2/20 od 03.07.2020. godine

Realizacija: