Poslano na:

Drugi subjekti

Realizirano:

Realizacija u toku

Očekuju se nove informacije procesu realizacije inicijative, a prema dstavljenom očitovanju JP Sarajevo, d.o.o.