Poslano na:

Gradonačelnik

Realizirano:

Realizacija u toku

Gradonačelnik je obrazložio razloge za nemogućnost realizacije dijela inicijative, a vezano za nadležnost, te informirao o namjeri za sudjelovanje Grada Sarajeva u finansiranju održavanja određenih spomen obilježja u gradu Sarajevu, a koja nisu u nadležnosti Grada Sarajeva.