Broj tačke dnevnog reda:
11


Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: