Broj tačke dnevnog reda:
25


Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:
Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: