Broj tačke dnevnog reda:
22


Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:
Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: