Broj tačke dnevnog reda:
5
Pitanja i inicijative:

Odgovori:Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: