Broj tačke dnevnog reda:
4

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:

Odgovori:


Tema programa rada:

Referentni dokumenti:


Prijedlog zaključka po temi: