Broj tačke dnevnog reda:
3
Pitanja i inicijative:

Odgovori:


Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: