Broj tačke dnevnog reda:
7


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Povučen/a od strane predlagača

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: