Broj tačke dnevnog reda:
5


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije uvršten/a u dnevni red

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: