Broj tačke dnevnog reda:
16


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije usvojen/a

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu:

Napomena:
Tačka uvrštena u dnevni red sjednice, Gradsko vijeće se nije izjašnjavalo o predloženoj Odluci, obzirom da nije usvojena Odluka o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva (Enisa Spahić iz Komisije za međunarodnu suradnju)