Broj tačke dnevnog reda:
20


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Izmjenjena forma aktaPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:


Zaključak Gradskog vijeća uz temu: