Broj tačke dnevnog reda:
13


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nacrt akta razmatran i zaključkom upućen u javnu raspravu

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: