Broj tačke dnevnog reda:
5

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:

Odgovori:Referentni dokumenti:

Amandmani: