Broj tačke dnevnog reda:
8


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/a



Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: